• Lorem ipsum

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Lederwarenwebshop De Bron.


1. Toepassing
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Lederwaren webshop De Bron en de klant.
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
3. Als er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen LDB) om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).
4. Door het gebruik van de internetsite van LDB en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.
5. LDB heeft ten alle tijden het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van LDB zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. LDB heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de algemene voorwaarden accepteert en een bestelling plaatst.
3. De klant en LDB komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van LDB gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden bewijs.

3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
2. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4. LDB kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van menselijk of technisch falen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betaling
1. Bij een bestelling via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. IDEAL, betaling d.m.v. Bancontact Mister Cash (voor onze Belgische klanten) of betaling via PayPal. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf.
2. Alle gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die LDB als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van de klant.
3. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan is LDB bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen.

5. Levering/levertijd
1. LDB streeft ernaar om binnen 1 tot 2 dagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren.
2. De maximale levertijd, in uitzonderlijke gevallen, bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de maximale levertijd niet haalbaar is, stellen wij je hier tijdig van op de hoogte en bieden wij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertermijn overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 2 werkdagen teruggestort op je bankrekening. Echter LDB is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
3. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
4. LDB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres. Of door een te late levering door het bedrijf die de levering verzorgt.
5. LDB is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van LDB.
6. De Levertermijn voor artikelen met (bedrijfs-)logo die overeen wordt gekomen in de offerte of opdrachtbevestiging is indicatief, de opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan de levertermijn.

6. Ruilen en Retourneren
1. Je mag een geleverd artikel binnen 30 werkdagen na ontvangst aan LDB terugzenden, buiten deze termijn kunnen wij geen retouren meer aanvaarden. In geval van retourneren dient dit van te voren gemeld te worden door een mail te sturen naar [email protected] Heb je een account aangemaakt dan kun je je retour binnen je account aanmelden.
2. Terugzenden is uitsluitend mogelijk in een deugdelijke verpakking. Het artikel dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn en voorzien te zijn van de originele verpakking en labels. Het pakket dient voldoende gefrankeerd te worden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door LDB niet geaccepteerd. Het retourzenden geschiedt voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.
3. Wanneer de retourzending in goede staat is ontvangen wordt het bedrag van de zending binnen 5 werkdagen teruggestort op uw bankrekening. Gelieve je adres- en bankgegevens in de retourzending bij te voegen.
4. Levering van artikelen met (bedrijfs-) logo kunnen in geen enkel geval geretourneerd worden, aangezien deze speciaal voor de afnemer zijn geproduceerd. Leer is een natuurproduct en onderlinge verschillen in zichtbare nerven en poriën, littekens en insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en kunnen geen reden zijn om een levering af te wijzen.

7. Garantie
1. Bestel je een artikel bij LDB, waavan je in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft LDB één jaar garantie. Op bepaalde artikelen geldt een garantie van 2 jaar. Is dit van toepassing dan staat dit specifiek benoemd bij de productomschrijving.
2. Dit geldt niet voor slijtage door intensief gebruik. Leer is een natuurproduct, een levend materiaal dat ademt en flexibel is. De zichtbare nerven, poriën, littekens, insectenbeten en lichte sterkte- en kleurverschillen in de huid typeren de echtheid van jouw lederen artikel. Dit zijn geen materiaalfouten, de natuur heeft hier zijn handtekening achtergelaten. LDB wijst iedere aansprakelijkheid hiervoor dan ook af.

8. Voorraad
1. De voorraad van de webshop wordt dagelijks automatisch bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. hiervan op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. LDB zal in dit geval zo snel mogelijk, doch binnen 5 werkdagen voor terugbetaling zorgen.

9. Privacy
1. Jouw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming tenzij dat voortvloeit uit de wet Registratie Persoonsgegevens.