• Lorem ipsum

Handelsonderneming De Bron, hierna te noemen Lederwaren De Bron, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om jou privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lederwaren De Bron houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
• De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bedrijf Lederwaren De Bron zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op Lederwarenwebshop.nl. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Lederwaren De Bron
Waag 38
3961 LZ Wijk bij Duurstede
[email protected]
WhatsApp 06 427 10 467

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens worden door Lederwaren De Bron verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Om (contact)aanvragen via de website te beantwoorden;
• Het versturen van nieuwsbrieven;
• Het versturen van aanbiedingen;
• Het beveiligen van onze eigen website (via registratie IP adres)
• Het voldoen aan wettelijke administratieve verplichtingen;
• Het verzamelen van feedback;
• Het verwerken van betalingen;
• Het verzenden van bestellingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Adresgegevens;
• Bedrijfsnaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internet omgeving voor ons kantoor;
• Het verzorgen van onze (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven via Reloadify;
• Het verzorgen van het systeem waarmee we recensies verzamelen via Webwinkelkeur;
• Het beheer en hosting van onze website via Lightspeed;
• Het verwerken van betalingen via Buckaroo;
• Het verwerken van betalingen via Paypal;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij zullen nooit je persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij hiervoor uw schriftelijke toestemming hebben gekregen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN
Lederwaren De Bron bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Lederwaren De Bron van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.